Д-р Катерина Козлуджова

Лектор “Иновации в бизнеса”

Иновациите изискват задълбочени теорeтични знания и изграждането на специфични умения.

Иновациите се определят като „новата – стара магическа формула да оцеляваш, действаш и да завършваш успешно в дългосрочен план“. Да създаваш иновации означава да имаш конкурентно предимство, да затвърждаваш позициите си на пазара и осигуряваш дългосрочен растеж на своята организация. Иновациите са погледът в бъдещето и стремежът на фирмата да управлява настоящия си бизнес с непрекъсната мисъл за бъдещето. Иновациите са понятие, което обяснява един основен елемент в съдържанието на понятието „бизнес“, а именно неговото дълготрайно съществуване. Иновациите изискват задълбочени знания, специфични умения, креативност, благоприятна среда и фокус.

Изучаването на учебния курс „Иновации в бизнеса“ включва придобиване на задълбочени теоретични знания за същността и съдържанието на основни понятия, както и изграждането на специфични умения и поведение, насърчаващи и благоприятстващи разработването на иновации в бизнеса. Разработеният учебник „Иновации в бизнеса“ съдържа задълбочен теоретичен преглед върху същността и значението на иновациите в съвременния бизнес. Представят се различни подходи и възможности за стартиране на иновации в бизнеса, модели за иницииране и разработване на иновации с търговски успех, методи и техники за успешното им реализиране на пазара. Очертават се специфичните умения на иноватора да мисли креативно, да търси и разпознава възможности за стартиране на иновация, да възприема и интерпретира света по нов начин, да разкрива и установява нови зависимости и връзки между привидно несвързани явления и да знае как да използва тези възможности за генерирането на нови и уникални решения, които осигуряват полза за пазара и добавят висока стойност за бизнес организациите. Обхващат се ключови теми, понятия и явления, свързани с процесите на разработване и пазарна реализация на иновациите в бизнеса. Разглеждат се съвременни концепции, теории и подходи, отнасящи се до изграждането на благоприятна среда и разработването на предсказуеми иновации.

Д-р Катерина Козлуджова

Иновациите са понятие, което обяснява един основен елемент в съдържанието на понятието “бизнес“, а именно неговото дълготрайно съществуване

Д-р Катерина Козлуджова разработва и води учебния курс „Иновации в бизнеса“ към Факултета по икономически и социални науки при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Тя придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2018 година с тема на дисертационен труд „Пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия“.

Основните изследователски интереси на д-р Козлуджова са в областта на иновациите и изграждането на специфични умения за разкриване на възможности и внедряване на нови и различни продукти или процеси със стойност за пазара и организацията. Д-р Катерина Козлуджова има дългогодишен професионален опит като продуктов мениджър и управлението на иновации в софтуерната индустрия. Внедрява продуктови иновации за управление и автоматизация на бизнес процеси.

В две поредни години тя приема голямата награда за „Иновативно предприятие на годината“ с продуктовите иновации, които ръководи и развива, а именно онлайн платформи, които свързват различни бизнес процеси на организацията с достъпа до глобални услуги и онлайн разплащания. Д-р Козлуджова участва като лектор в редица международни научни и бизнес конференции с фокус върху иновациите като устойчиво бизнес поведение, насърчава тяхното изучаване и търсенето на нови и различни идеи за внасянето на промяна и подобряването на начина, по който бизнеса реализира своята дейност.

Дисертация

Понятието „пазарна реализация“ се определя като процес на представяне на иновацията на пазара, който цели да породи желание за закупуване и използване на иновацията от пазара, и реализирането на продажба. Пазарната реализация е крайната цел на една иновация – тази иновация да бъде възприета от пазара, което е мярка за нейната способност да удовлетворява неговите нужди, да осигурява ползи за обществото и да повишава конкурентоспособността на фирмата. Пазарната реализация превръща иновацията в двигател на икономически растеж.

Скромното иновационно представяне на България изисква предприемането на мерки, насочени към премахване на затрудненията и решаване на основните проблеми, свързани с разработването и пазарната реализация на иновациите. Разработен е модел за пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия, който да насърчи създаването на иновационни продукти, успешно реализирани на пазара.

Предложеният модел е резултат от задълбочен литературен обзор върху изследваната проблематика и анализ на получените данни от проведеното емпирично изследване. Това е начинът иновациите да се превръщат в двигател на икономическо развитие, устойчив икономически растеж, източник на по-висок стандарт и благополучие за обществото като цяло.

Пазарната реализация превръща иновацията в двигател на икономически растеж.

Издадени книги

book-2

Иновации в бизнеса

Автор: Катерина Козлуджова
Издателство: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
Година на публикуване: 2021
Език: Български

Разработването на иновации с пазарен успех започва от разбирането и правилното дефиниране на понятието “иновация” като инструмент за устойчиво бизнес развитие. Какви иновации можем да създаваме? Къде можем да търсим възможности за разработване на иновации? Какви специфични умения и поведение можем и трябва да изграждаме? Как да използваме бизнес модела си като инструмент за създаване на иновации? Кои са разрушителните иновации и как да противодействаме или създаваме такива? Какви бариери и препятствия можем да срещнем и как да ги преодоляваме? Какво е креативността в иновационния процес? Как Дизайнерското мислене ни помага в иновационния процес? Какви подходи и концепции можем да приложим за разработването на иновации? Кои са клиентите за нашата иновация? Как да представим иновацията на пазара и да породим желание за закупуване и използване? Кои са основните фактори за успешна пазарна реализация на иновацията. И още… Създаването на успешни и предсказуеми иновации изисква теоретични знания и изграждане на специфични умения и поведение. Иновациите са дисциплина, която се изучава и усвоява. Вашите знания, необходими умения, начин на мислене и поведение за иновации, събрани в учебника “Иновации в бизнеса”. “Иновации в бизнеса” е Вашето вдъхновение за иновации.

book-1

Пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия

Автор: Катерина Козлуджова
Издателство: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
Година на публикуване: 2019
Език: Български

Книгата представя решение, което е важна стъпка към подобряването на иновационната активност на България и създаването на среда, благоприятстваща разработването и пазарната реализация на иновациите. Изследването е проведено в софтуерната индустрия в България. Софтуерната индустрия има водеща роля, защото притежава технологията и знанието, които са ключов елемент в процеса на създаване на иновации. Книгата съдържа задълбочен литературен прочит и анализ на понятията “иновация” и “пазарна реализация”. Разкриват се ключовите фактори за осъществяване на процесите на разработване и пазарната реализация на иновациите. Разработва се модел за пазарна реализация на иновациите в софтуерната индустрия, който има за цел да насърчи МСП в софтуерната индустрия да създават иновационни продукти, които успешно да реализират на пазара. Моделът може да бъде приложен и в компании от други индустрии.

book-3-1

Продуктови иновации

Автор: Катерина Козлуджова
Издателство: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
Година на публикуване: 2023
Език: Български

В монографичния труд се представя извършеното от автора теоретично и емпирично изследване върху иновациите от тип „продуктови иновации“. Тази област от научното знание изисква задълбоченото търсене на отговорите на основни въпроси, отнасящи се до изучаването на състоянието и предизвикателствата пред продуктовите иновации в бизнеса.
Основната цел на монографичния труд е да се разработи и представи интегриран модел за успешни продуктови иновации. Съществуващите модели с фокус върху разработването на продуктови иновации се оказват неспособни да покрият всички показатели за успех, дефинирани от съвременните бизнес организации. Основна задача на изследователя е да валидира теоретичното знание с провеждането на емпирично изследване и да открие хибридни възможности за разработването на интегриран модел на иновационен процес, които да бъде адаптивен към бързо променящата се среда и непредсказуемост в пазарното търсене и изискванията на клиентите.
С настоящия монографичният труд изследователят дава своя принос към търсенето на новото теоретично и емпирично знание по отношение на разработването на успешни продуктови иновации и превръщането на това знание в ценен инструмент за бизнес организациите, представен от конструирания интегриран модел на иновационен процес, който обединява в едно цяло теоретичните прозрения на автора, тяхната емпирична проверка и практическа приложимост.

„Иновации в бизнеса“ и Приятели!

Срещите с различни хора, споделянето на идеи, различни гледни точки и знания винаги благоприятства вдъхновението и прозрението за генериране на нови идеи за създаването на иновации със стойност. Благодаря ви за тази енергична среща, която беше толкова вдъхновяваща за мен!

KATERINA KOZLUDZHOVA AND THE DISCIPLINE OF INNOVATION
Monday Jun 20, 2022

Учебни Курсове

„Иновации в бизнеса“

Вход за следните специалности:

„Маркетингови изследвания“

Вход за специалността:

Резултати от проведени изпити 

Резултатите от проведените изпити се обявяват в zoom.

Линк за присъединяване към срещата: https://us05web.zoom.us/j/2467076436?pwd=eVpjYVdTcnArYnR2L3hoY05mbktIUT09

Присъствието в zoom не е задължително. Студентът може да види финалната си оценка по дисциплината и направо през своя акаунт в e-portal.

 


Твоите 10 книги за иновации или Какво трябва да прочетеш!

  1. Business Innovations, Katerina Kozludzhova
  2. The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business by Clayton M. Christensen
  3. The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen
  4. Innovation and Entrepreneurship, Peter Drucker
  5. Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim and Renee Mauborgne
  6. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America’s Leading Design Firm by Tom Kelley and Jonathan Littman
  7. Jobs to be Done: Theory to Practice, Anthony Ulwick
  8. The Statue in the Stone: Decoding Customer Motivation with the 48 Laws of Jobs-to-be-Done Philosophy, Scott Burleson

  9. The Ten Faces of Innovation, Tom Kelley and Jonathan Littman
  10. Diffusion of Innovations, Everett Rogers